fbpx

Za pośrednictwem strony internetowej www.stacjaempatia.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju usług, w szczególności warsztatów, sesji indywidualnych, sesji mediacyjnych oraz produktów online – m.in. kursów online, nagrań wykładów, webinarów i medytacji. 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego https://www.stacjaempatia.pl/sklep/  zwanego dalej Sklepem oraz strony https://www.stacjaempatia.pl/ i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Marta Bielicka, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Self-space Marta Bielicka, ul. Abrahama 61/19, 81-393 Gdynia, NIP: 9581496259
 2. Regulamin określa zasady świadczonych usług w Sklepie.
 3. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@stacjaempatia.pl
 • 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem https://www.stacjaempatia.pl/sklep/.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego). Wszelkie regulacje dotyczące Użytkownika dotyczą również Konsumenta, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.
 4. Sprzedawca – Marta Bielicka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Self-space Marta Bielicka, ul. Abrahama 61/19, 81-393 Gdynia, NIP: 9581496259.
 5. Produkt online – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu – m.in. kurs online, nagranie webinaru, nagrania medytacji, ebook. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Produktu.
 6. Warsztaty – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 7. Sesje indywidualne – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę sesji indywidualnych (m.in. sesje IFS, sesje empatyczne, sesje mediacji)  zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 3. Zakup Produktów online
 1. Sprzedaż Produktów Online, Warsztatów i/lub Sesji indywidualnych dokonywana jest na rzecz zarejestrowanych (z logowaniem) lub niezarejestrowanych (bez logowania) Użytkowników.
 2. Stronami umowy sprzedaży Produktów online, Warsztatów i/lub Sesji indywidualnych zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Użytkownik.
 3. Ceny Produktów online, Warsztatów i/lub Sesji indywidualnych znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny obejmują wyłącznie usługi/świadczenia wskazane jednoznacznie w opisie danych Produktów online, Warsztatów i/lub Sesji indywidualnych.
 4. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 5. Informacje o Produktach online, Warsztatach i/lub Sesjach indywidualnych wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Produktach online, Warsztatach i/lub Sesjach indywidualnych wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • 4. Sprzedaż Produktów online
 1. Użytkownik może dokonać zakupu Produktów online poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i dodanie go do koszyka (przycisk: Dodaj do koszyka). Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Produktu online w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto.
 2. Następnie Użytkownik może kontynuować zakupy lub przejść do realizacji zakupu.
 3. W dalszej kolejności Użytkownik wybiera sposób dostawy i płatności. Dostawa Produktów online następuje poprzez przesłanie linku drogą mailową.
 4. Płatność realizowana jest przelewem na rachunek bankowy administratora: Marta Bielicka 46 1600 1462 1822 0015 2012 6812 albo za pośrednictwem systemu Przelewy24, którego właścicielem i operatorem jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł.
 5. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 4 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Akceptuję Regulamin”, a następnie klika w „Kupuję i płacę”, potwierdzając tym samym zamówienie i zostaje przeniesiony na stronę płatności online lub otrzymuje dane do przelewu na wyświetlonej stronie oraz w mailu. W celu dokonania płatności w systemie Przelewy24 wybiera rodzaj płatności oraz klika na przycisk „Płacę teraz z Przelewy24”.
 6. Po dokonaniu płatności w systemie Przelewy24 Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia.
 7. Z chwilą dokonania skutecznej płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Zakupione przez Użytkownika Produkty online wysyłane są wyłącznie w formie cyfrowej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Wysyłka następuje w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub w innym terminie, jeśli w opisie Produktu online zostało zapisane inaczej.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić Produktu online, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@stacjaempatia.pl
 • 6. Sprzedaż Warsztatów
 1. Użytkownik może dokonać zakupu Warsztatu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu i kliknięcie “Dodaj do koszyka”.
 2. Następnie Użytkownik wypełnia formularz. Pola obowiązkowe zostały oznaczone gwiazdką (*).
 3. W dalszej kolejności Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Akceptuję Regulamin”, klika „Prześlij”  i zostaje przekierowany na stronę potwierdzającą wysłanie zgłoszenia na Warsztaty.
 4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem systemu Przelewy24, którego właścicielem i operatorem jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł.
 5. Po dokonaniu zgłoszenia na Warsztaty Użytkownik otrzyma wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia.
 6. Użytkownik wybiera sposób dostawy i płatności: Odbiór osobisty – płatność za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 7. Następnie Użytkownik wybiera opcje zakupu z logowaniem lub bez logowania:
  1. Zakup z logowanie wymaga od Użytkownika zalogowania się na wcześniej utworzone konto na stronie Sklepu.
  2. Zakup bez logowania wymaga od Użytkownika wypełnienie formularza. Pola obligatoryjne do wypełnienia zostały oznaczone gwiazdką (*). Jednocześnie na tym etapie Użytkownik poprzez zaznaczenie pola Rejestracja może utworzyć konto w Sklepie.
 8. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 6 Użytkownik potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „Akceptuję Regulamin”, a następnie klika w „Kupuję i płacę”, potwierdzając tym samym zamówienie, a następnie zostaje przeniesiony na stronę płatności online. W celu dokonania płatności w systemie Przelewy24 wybiera rodzaj płatności oraz klika na przycisk „Płacę teraz z Przelewy24”.
 9. Po dokonaniu płatności w systemie PayU Użytkownik zostaje przekierowany na stronę z potwierdzeniem zgłoszenia.
 10. Z chwilą dokonania skutecznej płatności lub gdy Użytkownik potwierdził swój udział w Warsztatach mimo braku dokonania płatności lub z chwilą rozpoczęcia Warsztatów między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Warsztatów.
 11. Po dokonaniu zakupu Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.
 12. Sprzedawca najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Warsztatów potwierdzi lub anuluje dany termin.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail.
 • 7. Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach
 1. Z zastrzeżeniem §10 rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Sprzedawcy pocztą elektroniczną nie później niż do 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach na mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 50% ceny podanej w formularzu zgłoszenia w Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 100% ceny podanej w formularzu zgłoszenia na Sklepie w dniu dokonania zgłoszenia.
 4. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Warsztatach dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu oświadczenia do Sprzedawcy.
 5. Nieobecność na Warsztatach Użytkownika lub osoby, którą Użytkownik wyznaczył do udziałów w Warsztatach rozumie się jako rezygnację, do której stosuje się postanowienia ust. 3.
 • 8. Zmiana terminu lub odwołanie Warsztatów
 1. Sprzedawca może odwołać Warsztaty na co najmniej 3 (trzy) dni przed datą ich rozpoczęcia.
 2. W sytuacji odwołania Warsztatów Sprzedawca może ustalić nowy termin Warsztatów. Użytkownik może wziąć udział w Warsztatach lub Wykładach w nowym terminie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub zrezygnować z Warsztatów i otrzymać zwrot dokonanej płatności. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
 3. W sytuacji odwołania Warsztatów lub Wykładów w terminie krótszym niż 3 (trzy) dni przed datą ich rozpoczęcia Użytkownik może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych udokumentowanych strat do wysokości ceny danych Warsztatów.
 • 9. Prawa autorskie

Wszelkie produkty oraz materiały, narzędzia i metodologia stosowane na Warsztatach i/lub podczas Sesji indywidualnych są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 3. Jeśli w toku zakupu Produktu online Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na Warsztaty lub Sesje indywidualne rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
 5. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę Warsztatów lub Sesji indywidualnych za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 • 11. Reklamacje
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt online wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu online, wykonanej usługi Warsztatów lub Sesji coachingowych lub samego procesu zakupowego, opisanego w §4 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@stacjaempatia.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 • 12. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.stacjaempatia.pl/polityka-prywatnosci/

 

 • 13. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 3. Data opublikowania regulaminu 29.09.2021.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie https://www.stacjaempatia.pl/regulamin-sklepu/. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.